ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Νέο Κατάστημα στη Λάρισα: Kέρδισε Έκπτωση 50%»


Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.
3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση «Νέο Κατάστημα στη Λάρισα: Κέρδισε Έκπτωση 50%», δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο ή υποχρέωση αγοράς κάποιου προϊόντος.
4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 6η Νοεμβρίου 2017 10:00 μέχρι και την 9η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.
5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται όταν o συμμετέχων δηλώνει με σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση στη σελίδα του καταστήματος Λάρισας του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/Parabita.Larissa/), την τοποθεσία της επιλογής του ανάμεσα στις 3 τοποθεσίες που προτείνονται, αναφέροντας είτε τον αριθμό της προτεινόμενης τοποθεσίας είτε το όνομα αυτής.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει στοιχεία προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους ή/και στους όρους της σελίδας.
6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές δε θα ληφθούν υπόψη κατά την κλήρωση.
7. Τρεις (3) Τυχεροί θα λάβουν ως Δώρο του διαγωνισμού έκπτωση 50% για αγορές στο κατάστημα της Λάρισας και η οποία θα επικοινωνηθεί ως κωδικός έκπτωσης σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει ο εκάστοτε τυχερός στη νικητήρια επικοινωνία από το Διοργανωτή.
Η Έκπτωση-Δώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά αποκλειστικά στο φυσικό κατάστημα της Λάρισας επί της οδού Κύπρου 79, με ισχύ εξαργύρωσης από την 10η Νοεμβρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
H Έκπτωση-Δώρο δε συνδυάζεται με δωροεπιταγές ή προωθητικές ενέργειες και δεν ισχύει για είδη που βρίσκονται σε έκπτωση ή προσφορά.
Τυχόν αλλαγές από τα είδη που αγοράστηκαν με τη χρήση του δώρου, γίνονται στην τιμή αγοράς των ειδών που θα αναγράφεται στην απόδειξη.
Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς ο δικαιούχος.
Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνσή του για την αποστολή κωδικού που θα αντιστοιχεί στην Έκπτωση-Δώρο.
Στην περίπτωση που εντός τεσσάρων (4) ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.
Η παραλαβή του δώρου θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Ο κωδικός της Έκπτωσης-Δώρου θα αποσταλεί στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση που έχει δηλώσει ο τυχερός. Στην περίπτωση που η Ηλεκτρονική Διεύθυνση που δηλώθηκε δεν είναι σωστή, ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη και δύναται να ακυρώσει το δώρο.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να δηλώσει τα παραπάνω, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.
9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 9η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.
10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.
11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
12. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα στο Facebook, του καταστήματος Parabita στη Λάρισας, ήτοι: https://www.facebook.com/Parabita.Larissa/
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.
13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.
14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.
15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
16. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com
17. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
18. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

 

ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΑ ΝΕΑ
Παρακάλω εισάγετε ένα έγκυρο email
Όχι, ευχαριστώ.
Χρησιμοποιούμε cookies. Πληροφορίες
OK