ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «Kέρδισε το Spring Cherrybox με Προϊόντα Ομορφιάς αξίας 80€»

 Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και την CHERRYBOX IKE ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ με έδρα ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 5, 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ που θα αναφέρονται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Ο διαγωνισμός ισχύει για αγορές σε όλο το δίκτυο φυσικών καταστημάτων Parabita (Αθήνα- Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (www.parabita.com) του Διοργανωτή. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν και το κατάστημα και τα προϊόντα Outlet.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 26η Μαρτίου 2018 00:01:00 μέχρι και 30η Μαρτίου 2018 και ώρα 23:59:59. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται ο αριθμός απόδειξης αγορών που αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

     α) Η κάθε απόδειξη αγορών, οποιουδήποτε ποσού συμμετέχει στην κλήρωση με μία συμμετοχή - κι εφόσον αυτή, έχει εξοφληθεί πλήρως.

     β) Έγκυρες θεωρούνται και οι αποδείξεις αγορών που προέρχονται από αλλαγές αγορών προηγούμενου διαστήματος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός.

     γ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω αλλαγής ή μερικής επιστροφής ειδών, συμμετέχουν εκ νέου στο Διαγωνισμό και ακυρώνουν την προηγούμενη συμμετοχή.

     δ) Αποδείξεις αγορών μέσα στο χρονικό διάστημα που διενεργείται ο Διαγωνισμός που τροποποιούνται λόγω επιστροφής ειδών, ακυρώνουν τη συμμετοχή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει φωτογραφίες προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές (από πολλαπλές αγορές εντός του διαστήματος του διαγωνισμού) συμμετέχουν στην κλήρωση.

7. Δώρο του διαγωνισμού είναι ένα (1) Spring Box by Cherrybox με προϊόντα ομορφιάς αξίας 80€. Θα κληρωθεί δηλαδή ένας (1) τυχερός ανά φυσικό κατάστημα (Αθήνας, Smart Park, The Mall, River West, Γλυφάδας, Θεσσαλονίκης, Mediterranean Cosmos, Outlet) κι ένας (1) στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και τα προϊόντα ομορφιάς δεν αλλάζονται ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα.

8. Η παράδοση του δώρου θα γίνει εφόσον πιστοποιηθεί επιτυχώς  ο δικαιούχος.

Για την πιστοποίηση του κληρωθέντα δικαιούχου, θα ζητηθούν Όνομα και διεύθυνση αποστολής σε τηλεφωνική επικοινωνία που θα ακολουθήσει από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης.

Στην περίπτωση που εντός 2 ημερών η επικοινωνία με τον δικαιούχο δεν είναι δυνατή, τότε η συμμετοχή θεωρείται άκυρη και ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου στον επόμενο επιλαχόντα.

    α) Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από φυσικό κατάστημα και είναι κάτοικος Ελλάδος , μπορεί να παραλάβει το Δώρο του από το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά της κληρωθείσας απόδειξης. Διαφορετικά, το Δώρο θα του αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία με τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν το Διοργανωτή.

    β) Εάν ο δικαιούχος του Δώρου έχει συμμετάσχει με απόδειξη αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και είναι κάτοικος Κύπρου, το δώρο θα του αποσταλεί με ταχυμεταφορική εταιρεία με τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν το Διοργανωτή.

    γ) Στην περίπτωση άρνησης παραλαβής της παραγγελίας που αφορά στη χρήση Δώρου, έξοδα μεταφοράς της επανάληψης της αποστολής βαρύνουν τον δικαιούχο-παραλήπτη. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρει το Δώρο εάν η άρνηση παραλαβής επαναληφθεί.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε κατάστημα χωριστά, μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Για το ηλεκτρονικό κατάστημα, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί να δηλώσει τα παραπάνω, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

11. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

12. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

13. Ο νικητής κάθε κλήρωσης θα ανακοινωθεί με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα κάθε καταστήματος Parabita στο Facebook μετά την επιτυχή πιστοποίησή του.

14. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

15. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

16. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα αυτού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parabita.com/gr/policy/contests, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

17. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ και διαφημιστικών προωθήσεων του Διοργανωτή. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com και info@cherrybox.gr

18. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

19. Ο διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

 

------------------------------

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Fashion Unlimited

«Kέρδισε Δωροεπιταγή 200€»

 Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και για την ανάδειξη νικητή στο πλαίσιο αυτών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτών θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.parabita.com/gr/policy/contests, και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων του διαγωνισμού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την PARABITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ με έδρα ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-16, 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και θα αναφέρεται περαιτέρω ως ο «Διοργανωτής».

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου που έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή/και οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού. Αποκλείονται επίσης όσοι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή/και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση και υλοποίησή του παρόντος διαγωνισμού.

3. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση «Κέρδισε Δωροεπιταγή 200€», δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο ή υποχρέωση αγοράς κάποιου προϊόντος.

4. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 5η Μαρτίου 2018 μέχρι και την 8η Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00. Μετά το πέρας του διαγωνισμού δε θα γίνονται δεκτές επιπλέον συμμετοχές.

5. Έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται όταν o συμμετέχων συμπληρώνει στη σελίδα του διαγωνισμού (Τι σημαίνει για σένα Μόδα Χωρίς Όρια), όλα τα πεδία που ζητούνται, ήτοι: Όνομα, Επίθετο, Αριθμό Τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail). Σαν τελικό βήμα, ο συμμετέχων λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, αυτόματη επικοινωνία στην οποία καλείται να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να κριθεί έγκυρη η συμμετοχή.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της διάρκειας του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, και σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι άκυρη, ή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να διαγράψει στοιχεία προς συμμετοχή στο διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους ή/και στους όρους της σελίδας.

6. Με την έγκυρη συμμετοχή του, ο διαγωνιζόμενος εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση. Τυχόν πολλαπλές συμμετοχές δε θα ληφθούν υπόψη κατά την κλήρωση.

7. 2 Τυχεροί θα λάβουν ως Δώρο του διαγωνισμού από μία Δωροεπιταγή συνολικής αξίας 200€, η οποία θα επικοινωνηθεί ως κωδικός έκπτωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  (e-mail) του συμμετέχοντα.

Η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αγορά με ισχύ εξαργύρωσης από την 9η Μαρτίου 2018 έως και την 9η Ιουνίου 2018 και δύναται να εξαργυρωθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.parabita.com ή στα φυσικά καταστήματα Parabita. H Δωροεπιταγή δε συνδυάζεται με άλλες δωροεπιταγές ή προωθητικές ενέργειες.

Σε περίπτωση αγορών που ξεπερνούν το ύψος του συνόλου της Δωροεπιταγής, τη διαφορά θα επιβαρυνθεί ο παραλήπτης του δώρου. Έξοδα μεταφοράς, δε χρεώνονται για την αγορά ειδών που έγιναν με τη χρήση του δώρου.

Τυχόν αλλαγές από τα είδη που αγοράστηκαν με τη χρήση του δώρου, γίνονται με χρέωση του Διοργανωτή. Σε τέτοια περίπτωση, ο παραλήπτης του δώρου έχει δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση ειδών χωρίς χρέωση, μία και μοναδική φορά. Για επιστροφές πέραν της μίας φοράς, ο παραλήπτης του δώρου επιβαρύνεται με τα έξοδα όπως αυτά διέπονται από τους γενικούς όρους Πολιτικής Επιστροφών όπως αυτοί αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Διοργανωτή. Επιστροφές δε γίνονται δεκτές στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση, το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Ο κωδικός της Δωροεπιταγής θα αποσταλεί στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση που έχει δηλώσει ο συμμετέχων. Στην περίπτωση που η Ηλεκτρονική Διεύθυνση που δηλώθηκε δεν είναι σωστή, ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη και δύναται να ακυρώσει το δώρο.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ήτοι την 8η Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00 με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από τη(ν) https://www.random.org/.

10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει το διαγωνισμό ή/και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο διαγωνισμό θα επικοινωνηθεί από τον Διοργανωτή προς τους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.

11. Το δώρο του διαγωνισμού είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

12. Τα ονόματα των Τυχερών της κλήρωσης θα ανακοινωθούν με αντίστοιχη ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από το νικητή και να το αποδώσει στον πρώτο επιλαχόντα.

13. Η ανακήρυξη του νικητή από το Διοργανωτή είναι τελική και μη διαπραγματεύσιμη.

14. Ο νικητής αποδέχεται ότι το όνομα και η φωτογραφία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή σε κάθε δημόσιο μέσο. Κάθε προσωπική πληροφορία σχετική με το νικητή ή άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνία με τον Νόμο 2472/1997 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων) και δεν μπορούν να διανεμηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση αυτού/ης. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες ή και βίντεο των νικητών στον ιστότοπό της ή / και σε οποιαδήποτε έντυπα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι δηλώνουν ήδη διά του παρόντος ότι συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.) που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Διοργανωτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

16. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ/έρευνας μάρκετινγκ. Για εξαιρέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@parabita.com

17. Η είσοδος σε αυτό το διαγωνισμό θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

18. O διαγωνισμός σε καμία περίπτωση δε διενεργείται, χορηγείται ή σχετίζεται με το Facebook.

 

------------------------------

 


ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΑ ΝΕΑ
Παρακάλω εισάγετε ένα έγκυρο email
Όχι, ευχαριστώ.